Samen jezelf zijn

De maatschappij verandert: we zijn steeds meer individuen, op onszelf gericht. Tegelijkertijd zien we ook steeds meer kwetsbare huurders, mensen met complexe problematiek of huurders die op hoge leeftijd zelfstandig wonen. Huurders met rugzakjes die niet altijd de juiste routes weten naar een sociaal netwerk of gepaste ondersteuning. Huurders die soms meer muren dan mensen zien en juist een sterke behoefte hebben aan een wij-maatschappij. En die twee lijken te botsen, maar dat is niet onze visie. We willen dat huurders onderdeel kunnen zijn van de maatschappij en op kleinere schaal ook van de buurt, maar tegelijkertijd de ruimte hebben om daar hun eigen leven te leiden. Om hun eigen woonwensen te ontplooien, maar met oog voor de buurman. 

Oog voor de buurman

De buurt wordt steeds meer divers. En dat is niet het rooskleurige beeld waarin verschillende type mensen, met verschillende achtergronden en interesses in harmonie samenwonen. De samenleving verhardt, we zien jongens en meiden die op steeds jongere leeftijd ernstige geweldsdelicten plegen, we zien steeds meer wij-zij-principes met heersend onbegrip tussen culturen, we zien een ieder-voor-zich-mentaliteit waarin men zich steeds minder bekommert om elkaar. 

En tegelijkertijd zijn er steeds meer huurders die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze langer thuis blijven wonen, omdat ze psychiatrische problemen hebben of omdat ze ver van de arbeidsmarkt staan. Deze huurders doen soms bewust, maar vaker onbewust, een groot beroep op de buurt. Dat maakt dan ook dat de verhoudingen in wijken zo nu en dan op scherp staan.

We vinden het daarom belangrijk dat we geworteld zijn in de wijken. We weten wat er speelt omdat we voortdurend in gesprek zijn met onze huurders. En we hebben een actieve dialoog met onze partners in de wijken om steeds te zoeken naar verbinding in de buurt. Een buurt waarbij niemand uit het oog verdwijnt, mede omdat de buurt ons oren en ogen biedt. 

Zo merken we kwetsbare huurders op en coachen we ze samen met onze netwerkpartners om blijvend zelfredzaam te wonen. Daarmee voorkomen we dat mensen uit hun vertrouwde omgeving moeten verhuizen vanwege het ontstaan van zorgvragen en dat de leefbaarheid in de buurten achteruitgaat. Samen met onze huurders zorgen we voor gemêleerde wijken. Wijken waar bewoners zelf een positieve bijdrage aan leveren. Omdat ze zich betrokken en veilig voelen, omdat er een sociaal vangnet is. 

"Samen met bewoners en samenwerkingspartners dragen wij zorg voor een leefbare wijk en buurt."

Net dat beetje extra:

Vanzelfsprekend:

  • Wij streven naar een omgeving die schoon, heel en veilig is

Net dat beetje extra:

  1. Wij stimuleren in onze buurten een goede balans tussen solidariteit en autonomie
  2. Wij vervullen een signalerende en adviserende rol in het bevorderen van de zelfredzaamheid
Samen jezelf zijn

Sleutelwoorden 
voor dat beetje extra:

  • Geworteld: in de wijken, om te weten wat er speelt en wat er nodig is om daarop bij te sturen.
  • Verbinding: we zoeken voortdurend de verbinding, tussen huurders onderling en met onze partners.
  • Coachend: we zijn vanuit het wonen het eerste vangnet in de wijk. Vanuit die eerstelijnsfunctie zetten we de goede partners aan tafel om te monitoren en bij te sturen.

Missie

Wij maken een thuis voor mensen met een bescheiden inkomen of in bijzondere situaties en we geven ze de ruimte om daar hun thuis van te maken.

DNA

Onze kernwaarden vormen het DNA van onze organisatie en het fundament voor onze missie.